Geen kleine letters

De voorwaarden van Weg bij mijn werk

Weg bij mijn werk.nl is gestart om mensen op een laagdrempelige manier bij te staan met advies als zij hun werk om wat voor reden dan ook verlaten. In veel gevallen heb je als medewerker recht op bepaalde vergoedingen en uitkeringen, maar vaak vertellen werkgevers dit bewust niet.

Algemeen

Weg bij mijn werk heeft als doel het ondersteunen van personen bij het krijgen van wettelijke vergoedingen. Weg bij mijn werk is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 86405934. Het btw-nummer is NL863956452B01.

No cure no pay

Weg bij mijn werk levert haar diensten op basis van no cure no pay. Weg bij mijn werk heeft recht op de volledige vergoeding als op enig moment vanaf aanvang van de overeenkomst de vordering succesvol is. Een vordering is succesvol als de wederpartij het gevorderde bedrag of een deel daarvan heeft betaald aan weg bij mijn werk, aan cliënt of een door cliënt aangewezen derde.

Aanvang van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat cliënt weg bij mijn werk heeft gevolmachtigd en de vergoeding heeft voldaan.
 2. Als de overeenkomst is aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

De opdracht

 1. Weg bij mijn werk heeft voor al haar dienstverlening een inspanningsverplichting en geeft geen garanties over het bereiken van een beoogd resultaat.
 2. Weg bij mijn werk bepaalt de manier waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd.

Verplichtingen

Cliënt zorgt er voor dat alle informatie en gegevens correct en volledig aan te leveren. Ook moet cliënt weg bij mijn werk onverwijld informeren over rechtstreeks ontvangen gelden.

Herroeping

 1. Cliënt heeft het recht om binnen veertien (14) dagen de overeenkomst te herroepen. Weg bij mijn werk mag naar de reden van de herroeping vragen, maar cliënt is niet verplicht om daar antwoord op te geven.
 2. De termijn voor het herroepingsrecht gaat in op de dag na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Aansprakelijkheid

 1. Weg bij mijn werk is niet aansprakelijk voor enige schade die cliënt heeft geleden als cliënt onjuiste of onvolledige informatie of gegevens heeft verstrekt. Ook als cliënt zelf niet op de hoogte was van de onjuistheid of onvolledigheid.
 2. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Weg bij mijn werk aansprakelijk is.

Overmacht

 1. Als er sprake is van overmacht zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. De opdracht blijft opgeschort zolang de overmacht voortduurt. Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt vervallen de verplichtingen zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle wel of niet voorziene van buitenkomende oorzaken waarop Weg bij mijn werk (redelijkerwijs) geen invloed kan of kon uitoefenen waardoor Weg bij mijn werk niet in staat is haar verplichtingen naar de Cliënt na te komen. Weg bij mijn werk kan zich ook op overmacht beroepen als de omstandigheid de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert nadat Weg bij mijn werk enige verbintenis op grond van de overeenkomst met de Cliënt had moeten nakomen.

Vergoeding

 1. Cliënt moet de vergoeding voor aanvang van de overeenkomst hebben voldaan.
 2. De vergoeding is ook verschuldigd als blijkt dat de wederpartij de vergoedingen heeft betaald of gaat betalen en weg bij mijn werk is de werkzaamheden al gestart.
 3. Cliënt heeft niet het recht op terugbetaling van de vergoeding als de cliënt de opdracht tussentijds intrekt.
 4. Als de vordering(en) in zijn geheel niet succesvol is/zijn, betaalt weg bij mijn werk de betaalde vergoeding binnen twee werkdagen terug aan cliënt.

Wijzigen algemene voorwaarden

 1. Weg bij mijn werk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Als een bepaling uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of onverbindend blijkt te zijn, dan tast dat niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of voorwaarden aan. Weg bij mijn werk kan en is gerechtigd om de eventuele nietige, vernietigbare of onverbindende bepaling te vervangen voor een bepaling die niet nietig, vernietigbaar of onverbindend is, welke zoveel als mogelijk gelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of voorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen eerst onderling worden opgelost. Als partijen er niet onderling uitkomen, dan zullen partijen het geschil via mediation proberen op te lossen. De mediator wordt in gezamenlijk overleg gekozen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt het geschil beslecht door de rechter in Amsterdam.